Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Inrichtingsmaatregelen

Ook beheer- en inrichtingsmaatregelen kunnen de natuurwaarden en/of het grondwatersysteem positief beïnvloeden.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • oppervlaktewater en oeverzone’s aanpassen aan ecologische randvoorwaarden.
 • ecologisch beheer.
 • plaggen: het afgraven van het maaiveld. Dit heeft als voordeel dat de doorgaans voedselrijke bovenlaag verwijderd wordt en dat de grondwaterstand zich dichter onder het maaiveld bevindt. In een beekdal kan hierdoor soms het kwelwater de wortelzone weer bereiken.
 • maairegime. Vooral als de toplaag voedselrijk is, neemt de af met een frequent maairegime.
 • aanpassen van maaiveld: creëeren van dynamiek in hoogte van het maaiveld met verlagingen en/of verhogingen.
 • opschonen bodem van plassen.
 • gewasverandering waardoor de verdamping vermindert: In natuurgebieden is soms niet meer de vegetatie in dominantie aanwezig, die gezien de historische kenmerken van het gebied er  thuishoort. Dit kan tot gevolg hebben dat de huidige vegetatie het grondwatersysteem anders beïnvloedt, waardoor het terugbrengen van een gebied naar de historische natuurwaarden belemmerd wordt. Enkele voorbeelden:
  • het omzetten van donker naaldbos in loofbos, waardoor de verdamping in de winter sterk afneemt en de aanvulling van de grondwatervoorraad toeneemt.
  • het verwijderen van bomen en planten in heidegebied zodat het gebied weer uit stuifzand en heide bestaat. Door een vermindering van verdamping neemt ook hier de grondwateraanvulling toe.

 

Infrastructurele maatregelen:

 • het bouwen van kruipruimteloze woningen, waardoor bij het bouwrijp maken van een gebied lagere eisen aan de ontwateringsdiepte hoeven te worden gesteld.
 • verlagen danwel verhogen van wegen, waardoor aan- en afvoer van een gebied verbeterd wordt.
 • gebied onderleggen met folie, waardoor voorkomen wordt dat verontreinigingen uit een bepaalde waterpartij afstromen/ mengen met het grondwatersysteem.

TERUG