Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Kleipolders/ rivierengebied

Tot in de 20e eeuw stonden veel polders in natte perioden blank en trad aanrijking van bovenaf op door overstroming met een mengsel van kwelwater en regenwater. Dat is nu niet meer het geval. Het landbouwgebied wordt goed bemalen en sloten worden vaak doorgespoeld met rivierwater. Natuurgebieden hebben vaak wel een eigen oppervlaktewaterhuishouding met alleen ‘gebiedseigen’ water. Daarmee bieden ze een betere bescherming voor de kwaliteit van het grondwater en mogelijk een bruikbare hoeveelheid overtollig schoon oppervlaktewater. Dat wordt nu op het dieper ontwaterde landbouwgebied of weteringen geloosd en vervolgens opgemalen naar de boezem. Daarmee gaat het schone oppervlaktewater verloren.

Mogelijk kan het schoonwateroverschot worden geïnfiltreerd bij een oevergrondwaterwinning langs de rivier, om daarmee uitstraling naar binnendijkse natuurgebieden te voorkomen. Het aaneensluiten door aankoop van enclaves, omleggen weteringen e.d. zorgt voor een beter reguleerbare interne waterhuishouding, groter oppervlak natuur en daarmee betere bescherming van de grondwaterkwaliteit.

TERUG