Waterwinning duurzaam combineren

Laatste nieuws

Laatste nieuws

06 jun, 15:16 •

Lancering webpagina “Waterwinst, waterwinning duurzaam combineren” op BTO-dag

03 mrt, 15:49 •

Webpagina klaar voor BTO-bijeenkomst 10-3-2016

Kustduinen

De invloed van de meeste duinwinningen naar zijn omgeving is sterk verminderd door geïnfiltreerd grondwater (uit voorgezuiverd oppervlaktewater) te infiltreren.

Niet overal kan gemakkelijk/kosteneffectief zoet water van grote afstand worden aangevoerd en geïnfiltreerd en het veranderend klimaat kan mogelijk ook leiden tot langduriger gebrek aan beschikbaar schoon oppervlaktewater in de rivieren. Op plekken waar geen aanvoer van elders mogelijk is en men afhankelijk is van regionale zelfvoorzienendheid, kan worden gedacht aan deze concepten:

  • Veel zoet water gaat aan de binnenduinrand verloren door drainage t.b.v. bebouwing en landbouw. Als dit water gescheiden van het lokale, verontreinigde grondwater, kan worden gewonnen (einde systeemwinning) kan het worden ingezet voor infiltratie in het duin (OINS of diepinfiltratie). Bij Dunea wordt dit al toegepast. Het water kan ook worden gebruikt voor het vergroten van de zoetwatervoorraad via ASR in de brakke ondergrond. Gezien het neerslagtekort in het zomerhalfjaar zou ASR eraan kunnen bijdragen dat ook in de zomer zoet water beschikbaar is voor OINS of dat de ondiepe winning tijdelijk kan worden vervangen door terugwinning uit het ASR-systeem.
  • Hoe kan men einde systeem water winnen aan de binnenduinrand zonder verdere verdroging te veroorzaken? Dat zou kunnen door de aanleg van horizontale drains in plaats van sloten aan de binnenduinrand. Deze drains zijn beter beschermd tegen vervuiling door inwaaiend blad e.d.. Aanvullend zijn wel beschermende maatregelen tegen bemesting, bestrijdingsmiddelen e.d. gewenst. Het kan ook door langs de binnenduinrand een ‘schoonwaterzone’ te vrijwaren van bemesting, bestrijdingsmiddelen en ontwatering en daartoe als natuurgebied aan te kopen en beheren. Daarmee wordt zowel het kwelwater uit de duinen, als het terplekke gevallen regenwater veiliggesteld voor verontreiniging. Bijkomende voordelen zijn dat door verminderen van drainage de grondwaterstanden stijgen in de aangrenzende duinen en door de grotere omvang van het natuurgebied (uitbreiden natuurgebied) kan de zoetwaterbel in omvang toenemen. De einde systeem winning zou dan een beekwaterwinning kunnen zijn of horizontale drains op de overgang naar landbouwgronden. Een dergelijke inrichting levert ook veel natuurwinst op, dat blijkt wel uit de ontwikkelingen in het project “Schoonwatervallei Castricum”.
  • Verloofing of het kappen van bos is vooral effectief in de directe omgeving van een waterwinning. De grondwateraanvulling wordt erdoor vermeerderd, zodat verlagingseffecten van een winning worden verminderd. Bovendien kan de afstroming naar de binnenduinrand flink toenemen. Dit vraagt om afstemming van de locatiekeuze van winning en bos.

 

TERUG

voorbeeld_duin

Voorbeeld van één van de praatplaten voor het duingebied